Yhtenä osana modernia älykästä energiajärjestelmää ovat erilaiset sähkökulkuneuvot. Kaksisuuntaisella kommunikaatiolla ja älykkäällä sähköverkolla ajoneuvot kytkeytyvät osaksi älykästä energiajärjestelmää, jossa ajoneuvot toimivat tarvittaessa esimerkiksi energiavarastona. Pohjoisilla alueilla on vähäinen määrä sähköajoneuvoja mutta vastuullisten matkailupalveluiden lisääntyvä kysyntä nostaa tarvetta uusien teknologioiden käyttöönotolle, joista esimerkiksi safaritoiminnassa käytettävät sähkömoottorikelkat ovat hyvä esimerkki.

Projektin päätavoitteena on tuottaa uutta tietoa Vehicle-to-Grid (V2G) -ratkaisujen kaupallisista ja teknisistä mahdollisuuksista ja haasteista kahden pilottikohteen avulla. Kohteisiin toteutetaan älykkäät paikallistason järjestelmät, joiden avulla sähköajoneuvoja (sähkömoottorikelkat, sähköautot) voidaan käyttää energiavarastoina, samalla tutkien toteutusta teknisistä ja kaupallisista näkökulmista. Tutkimuksen ja kehityksen avulla halutaan vauhdittaa yritysten investointeja energiatehokkaisiin uusiutuvan energian ratkaisuihin, mikä vähentäisi myös kasvihuonepäästöjen määrää.

Projektin tuloksena on, kuinka sähköajoneuvot, kuten sähkökelkat, voivat toimia kahdessa roolissa, ohjelmapalveluna matkailussa ja siihen liittyvässä teollisuudessa sekä energia puskurina/mobiilivarastona parantaen sähköverkon joustavuutta ja energian laatua, tasoittaa kuormitusta ja parantaa kapasiteettia paikallisessa sähkön jakeluverkossa, vähentää energiankustannuksia ja vähentää ilmastoon kohdistuvia päästövaikutuksia. Edellä mainittuihin kohtiin määritellään, millaisia innovaatiopoliittisia, teknis-taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia niihin liittyy sekä lisäksi luodaan suosituksia edelleen T&K, sovelluksiin ja kaupalliseen tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvään työhön. Projektissa suunnitellaan ja testataan täydellinen V2G/B-konsepti, joka perustuu avoimiin standardeihin ja protokolliin (esim. ISO 15118, OCPI, OCPP v1.6 & 2.0) sekä selvitetään arktisten olojen vaikutukset akkuenergiavarastoon ja kaksisuuntaiseen energian siirtoon. Saavutettuja tuloksia edistetään ja levitetään useilla kanavilla.

SmartCharge on Lapin Ammattikorkeakoulun vetämä projekti ja sitä toteutetaan yhteistyössä Norjan yliopiston (UiT Universitet i Tromsø) Narvik kampuksen kanssa. Hanke kuuluu Interreg Pohjoinen 2014 – 2020 ohjelmaan ja rahoittajina ovat Interreg Pohjoinen 2014 – 2020 -ohjelman hallintoviranomainen, Norrbottenin lääninhallitus ja aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Lapin liitto.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 513 144 €, josta Lapin AMK osuus 278 754 €, Norjan osuus 234 390 €. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.2.2019 – 31.07.2022.


Various electric vehicles are one part of the intelligent energy system. With two-way communication and smart electricity network, vehicles engage as a part of intelligent energy system, where vehicles can work for example as an energy storage. Northern regions have small number of electric vehicles, but increased demand on responsible tourism services are rising the need of harnessing new technologies, of which for example, electric snowmobiles used in safari business are good example.

The main goal for the project is to develop new information about the Vehicle-to-Grid (V2G)-solutions commercial and technical possibilities and challenges with two pilot targets. The plan is to implement smart local level system to pilot targets, which can be used to harness electric vehicles (electric snowmobiles, -cars) as an energy storage, while studying the execution from technical and commercial point of view. Research and development aim to boost companies’ investment in energy-efficient renewable energy solutions, which would also reduce greenhouse gas emissions.

The project will result in how Electric Vehicles, such as electric snowmobiles, can act in two roles, as a service in tourism and related industries and as an energy buffer / mobile storage, improving grid flexibility and energy quality, balancing load and improving capacity in the local electricity distribution network, reducing energy costs and the impact of emissions on the climate. To the above-mentioned points will be defined, what kind of innovation policies, techno-economical and social implications are included, as well as further recommendations for R&D, applications and work on commercial research and development. The project will design and test a complete V2G / B concept based on open standards and protocols (e.g. ISO 15118, OCPI, OCPP v1.6 & 2.0) and investigate the effects of Arctic conditions on battery energy storage and bi-directional energy transfer. The results achieved will be promoted and distributed through several channels.

SmartCharge is a project led by Lapland University of Applied Sciences and is implemented in cooperation with the Narvik campus of the University of Norway (UiT Universitet i Tromsø). The project is part of the Interreg North 2014-2020 program and is funded by the managing authority of the Interreg North 2014-2020 program, the Norrbotten County Administrative and Regional Development Fund (ERDF) and the Regional Council of Lapland.

The total budget of the project is 513 144 €, of which Lapland University of Applied Sciences’ share is 278 754 €, Norway’s share is 234 390 €. The project will be implemented between 1.2.2019 and 31.7.2022.