Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin koulutuskeskus REDU toteuttavat yhdessä hankkeen
DUKE -Digitaalisilla Kaksosilla Vipuvoimaa Uusiutuvalle Energialle. Hanke edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja siihen perustuvaa liiketoimintaa Lapissa. Se parantaa ennakoivasti alueen toimijoiden valmiuksia vastata energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksiin.

DUKE-hankkeessa   selvitetään    uusiutuvan    energian    tuottamiseen    ja    käyttöön nojautuvien   yritysten   tarpeet    ja   mahdollisuudet    niin    sanottujen    digitaalisten kaksosten hyödyntämiseksi. Digitaalinen kaksonen  on  todellisesta  laitteesta,   järjestelmästä  tai  muusta  kohteesta  tehty  virtuaalinen   versio.  Sillä   visualisoidaan  havainnollisesti oikean kohteen toimintaa ja siihen liittyvää informaatiota, joka kerätään verkon kautta erilaisilla laitteisiin liitettävillä sensoreilla.

Lisäämällä peli- ja VR-teknologialla pidemmälle vietyä vuorovaikutteisuutta digitaaliseen kaksoseen, voidaan kohteista ja laitteistoista tuottaa esimerkiksi verkon kautta helposti saavutettavia versioita, joilla on monenlaisia etuja eri sidosryhmille: Digitaalisessa versiossa voidaan opetella sen esittämän alkuperäisen kohteen käyttöä turvallisesti,  ilman  fyysistä  läsnäoloa. Tällä voidaan saavuttaa talo- ja energiatekniikan yrityksissä säästöjä sekä parempia tuloksia koulutuksessa, perehdyttämisessä, vikatilanteisiin reagoimisessa ja asiakaspalvelussa.


Lapland university of applied sciences and Lapland education centre REDU accomplish together project DUKE – Digital Twins for Leveraging Renewable Energy. The project promotes usage of renewable energies and business based on it in Lapland. It proactively improves the capacity of the operators in the region to meet the energy efficiency directive.

The Duke project explores the needs and opportunities of companies relying on the production and use of renewable energy to take advantage of digital twins. Digital Twin is a virtual version made of a real device, system or other object. It illustrates the operation of the real devices and the related information that is collected over the network by various sensors connected to the devices.

By adding advanced interaction to digital twin with game- and VR-technologies, it is possible to produce versions of objects and systems that are easily accessible via network and have wide range of benefits for different stakeholders: In the digital version, one can learn to use the original object it represents safely, without physical presence. This can lead to savings in building and energy technology companies as well as better results in training, familiarization, fault response and customer Service.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 761 732 euroa, josta Lapin liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 609 385 euroa. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2020-31.12.2022