Aurinkosähkö on hiilineutraali sähköntuotantotapa, missä auringon säteily muutetaan aurinkopaneeleissa valosähköisen ilmiön avulla sähkövirraksi. Auringon säteilyn määrään vaikuttaa sääolosuhteen sekä vuorokauden ja vuoden aika, mistä johtuen sähköntuotannon määrä vaihtelee paljon. Tästä johtuen aurinkosähköllä ei voida kattaa koko sähkön kulutusta vaan sillä katetaan osa siitä. Käyttökohde onkin tärkeässä roolissa valittaessa osaksi energiantuotantomuotoa aurinkosähköjärjestelmä. Kannattavammillaan aurinkosähkö on silloin kun sen tuotanto pystytään käyttämään omiin tarpeisiin joko suoraan tai varastoimalla.

Investoitaessa aurinkosähköjärjestelmään hankkeen kannattavuuteen vaikuttavia asioita on käyttökohde, oikea mitoitus, osto sähkön hinta ja mahdolliset tuet. Aurinkosähköjärjestelmä sopii hyvin kohteisiin, joissa tarvitaan jäähdytystä tai energiaa varastoidaan sähköä kuluttavalla ilma- tai maalämpöpumpulla. Järjestelmän mitoituksessa oman tarpeen selvittäminen on hyvä tehdä kunnolla ja vältettävä ylimitoitusta. Vaikka ylituotannon voi myydä, siitä saatava hinta on pienempi kuin osto hinta. Osalla Sähköyhtiöistä on tarjolla sopimuksellinen virtuaaliakku, mihin voit tallettaa sopimuksen mukaisen määrän tuotettua sähköenergiaa myöhempää käyttöä varten. Virtuaaliakulla on kuitenkin kokorajoitukset ja niistä maksetaan kuukausimaksut, joten niiden käytön kannattavuus tulee selvittää kohteen mukaan.


Aurinkopaneelien hankinta

Hankkeessa tuotetun aurinkosähköjärjestelmän hankintaan liittyvän pikaoppaan voit ladata pdf muodossa alla olevasta linkistä.


Osto sähkön hinta koostuu sähköenergiasta, sähköverosta ja sähkön siirrosta. Omassa tuotannossa sähköverovelvollisuus tulee vastaan yli 100 kVA järjestelmissä. Mutta itse sähkövero tulee maksaa, kun vuosituotanto ylittää 800 MWh. Sähköverovelvollisen on mitattava tuottamansa sähkön oma kulutus erillisellä sähkömittarilla ja ilmoitettava sähköntuotanto veroilmoituksessa.

Aurinkosähkövoimalan käyttöikä aurinkopaneelien osalta on noin 30 vuotta. Aurinkopaneelit kuluvat käytön aikana niin, että vuosittain tuotanto laskee arviolta 0.5 %. Invertterin eli vaihtosuuntaajan ja mahdollisten akkujen käyttöiät ovat tätä alhaisempia ja ne ovat usein vaihdettava ainakin kertaalleen voimalan käyttöiän aikana. Takaisinmaksuaika hankitulle järjestelmälle on oikein mitoitettuna selvästi alle käyttöiän, mikä tarkoittaa, että hankinta maksaa itsensä takaisin ja tuottaa tämän jälkeen voittoa.

Hankinta kustannuksien kuvaamiseen on usein käytetty yksikköä euroa per piikkikilowatti (€/kWp), mikä tarkoittaa koko aurinkosähkövoimalan hankintaan liittyviä kustannuksia sisältäen paneelit, vaihtosuuntaajan ja asennustyöt (avaimet käteen paketti). Asennustyön määrä vaikuttaa kokonaiskustannuksiin paikkakohtaisesti mutta pääkohtaisesti järjestelmän koon kasvaessa €/kWp laskee.

Takaisinmaksuajat ja kannattavuus

Päivitys 2023: Aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuajat ja kannattavuus on voimakkaasti riippuvainen sähkönhinnasta. Taulukoissa olevat luvut on laskettu normaalissa maailmantilanteessa olevilla alhaisilla vakailla sähkönhinnoilla. Korkeilla sähkönhinnoilla sähkön ulosmyynti on kannattavampaa, mikä lyhentää käytännössä myös takaisinmaksuaikaa. Tästä johtuen lasketut arvot ovat nykytilanteeseen nähden yläkanttiin. Sähkönhinnan oletetaan kuitenkin pitemmällä juoksulla normalisoituvan, sekä hintaan voi vaikuttaa myös asiakkaan ja sähkönmyyntiyhtiön välinen vielä voimassa oleva sähkösopimus. Joten uusien laskelmien tekeminen ei ole nykytilanteessa järkevää.

Esimerkkinä on taulukoitu vertailua varten 50 kWp, 70 kWp ja 90 kWp aurinkosähkövoimaloiden lasketut takaisinmaksuajat. Järjestelmien hintoina on käytetty viitteellisiä arvonlisäverottomia hintoja 1000 €/kWp 50 kWp:n järjestelmälle, 950 €/kWp 70 kWp:n järjestelmälle ja 900 €/kWp 90 kWp:n järjestelmälle. Kunkin rahoitukseen on haettu 20% Business Finlandin energiatukea ja 20 vuoden lainaa 20% omavastuu osuudella.

Taulukosta nähdään sähkön oman käytön osuuden merkitys aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuteen ja takaisinmaksuaikoihin. 100 % omalla käytöllä takaisinmaksuaika on pienimmillään, tällöin järjestelmä olisi maksanut itsensä takaisin katetulla sähkönkulutuksella sähkölaskussa. Nettonykyarvo 30 vuoden käyttöiällä tarkoittaa järjestelmän elinaikana tuotetun sähkön tuomia säästöjä sähkön kulutuksessa ja tuloja ylimääräisen sähkön myynnistä. Taulukon arvoista voidaan todeta, ettei ylimitoittaminen ole kannattavaa, koska omakäyttöasteen laskiessa takaisinmaksuaika kasvaa ja nettonykyarvo laskee.

Todellinen tuotanto Lapissa

Yllä olevissa esimerkeissä ei ole otettu huomioon Pohjoissuomen lumisia talvia ja tuoton odotusarvona on käytetty laskuissa auringon säteilymäärästä saatua 763 kWh/kWp arvoa vuosituotolle Rovaniemen korkeudella (Lähde PVGIS). Pohjoisessa runsaan lumipeitteen aikaan paneeleita ei juurikaan puhdisteta. Tällöin osa potentiaalisesta tuotannosta jää saamatta, mikä näkyy varsinkin kevättalven tuotannon puuttumiselta.

Esimerkissä on 5,5 kWp aurinkosähköjärjestelmän vuoden 2020 tuotto ja laskennallinen odotosarvo 24% arvonlisäverolla.

Vuonna 2020 saadun tuoton arvo 5,5 kWp aurinkosähköjärjestelmälle oli 607 kWh/kWp. Tätä arvoa käyttämällä saadaan kannattavuus ja takaisinmaksuajoiksi vastaavaa.

Esimerkistä huomataan kevään aurinkoisten päivien puuttumisen vaikuttavan oleellisesti kannattavuuteen ja kasvaneeseen takaisinmaksuaikaan.

Näytä saatavilla olevat investointituet ja avustukset

Investointiin liittyvät tuet ja avustukset

Business Finlandin energiatuki
Tarkoitettu yrityksille ja yhteisöille, jotka pyrkivät uusimaan energiajärjestelmän vähähiiliseksi. Aurinkosähköhankkeisiin on mahdollisuus hakea 15% energiatukea alle viiden miljoonan euron hankkeille. Tukea on haettava ennen hankkeen aloitusta. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki
Maatilan energiainvestoinnit
Tarkoitettu maatalouden tuotantotoiminnan liittyvään uusiutuvan energian tuotantomuodon investointeihin. Aurinkosähköhankkeisiin on mahdollisuus hakea 50% investointitukea. Myönnettävän tuen määrän on ylitettävä 7000€ ja tukea hakevan maatilan on täytettävä ruokaviraston hakijalle asettamat edellytykset. Tukea on haettava ennen hankkeen aloitusta.
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatalouden-investointituet/
Kotitalousvähennys
Verottajalta veroilmoituksessa haettava henkilökohtainen kotitalousvähennys. Kotitalousvähennys on 40 % tehdyn työn osuudesta eli yritykseltä ostetusta aurinkopaneelijärjestelmän asennustyöstä. Enimmillään avustuksen suuruus on 2250 € per henkilö.
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Kohdistetut

ARA energia-avustus
ARA eli asumisen rahoitus ja kehittämiskeskukselta voi hakea avustusta energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Avustus on tarkoitettu yksityisille, taloyhtiöille ja ARA-yhteisöille.
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus
Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi
ELY-keskukselta haettava avustus öljylämmityksen korvaamiseksi. Avustuksen suuruus riippuu korvaavasta lämmitysjärjestelmästä. Avustusta voi hakea, jos kohde on ympärivuotisessa asuinkäytössä, eikä muutostyöhön ole haettu verottajalta kotitalousvähennystä.
https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle