Smart City eli suomeksi älykaupunki tai -kunta on digitaalisia teknologioita hyödyntävä kokonaisuus, missä alueen toiminnoista kerätään tietoa ja tehdään tietoon pohjautuvia toteutustapoja. Smart city energiatoimintamallissa mukana olevien toimijoiden energian tuotanto ja kulutus ovat kerättyä tietoa ja tähän tietoon pohjautuva toteutustapa on energiayhteisö.


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/944 antaa puitteet sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä. Direktiivissä määritellään EU tason näkemys energiayhteisöistä, joita jäsenmaiden tulisi omalla lainsäädännöllään mahdollistaa. Suomen sähkömarkkinalaki (588/2013) on energiayhteisöjen suhteen käymistilassa, mihin liittyvässä 1.11.2021 voimaan tulleessa säädöksessä valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (767/2021) 1 luvun 3 pykälässä mahdollistetaan paikallisten energiayhteisöjen perustaminen kiinteistörajojen sisälle.

Energiayhteisöjen kehittyminen Suomessa

Energiaviraston asettama Älyverkkoforum, jonka tavoitteena on tukea puhtaan energian paketin säännösten, TEM:n asettaman Älyverkkotyöryhmän ehdotusten ja Älyverkkovision täytäntöönpanoa. Käsittelee kuluttajakeskeisen ja kansalaisten energiayhteisöihin liittyvää säännöstelyä sekä ohjeistusta. Tavoitteena edistää kulutusjouston markkinoille pääsyä ja kuluttajien valinnanmahdollisuuksia. Kolme energiayhteisön muotoa on määritelty tämän pohjalta.
Lisätietoja: Energiavirasto, Älyverkkoforum; TEM Älyverkkovisio ja Älyverkkotyöryhmän
julkaisut
; Energiayhteisökirja (Elenia ja VTT)


Datahub, valmistui ja otettiin käyttöön helmikuussa 2022. Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä. Vuonna 2023 myös kuluttajien energiayhteisöjen perustaminen mahdollistuu, jolloin käytännössä taloyhtiö voi perustaa energiayhteisön kiinteistön sisäisenä energiayhteisönä
Lisätietoja: Fingrid


Pilotteja on toteutettu vielä varsin vähän. Kiinteistön sisäiset energiayhtiöt taloyhtiökohtaisia, joissa jaetaan asukkaille sähkö kiinteistön mittaroinnin mukaan tai jyvittämällä tuotanto. Pitkälle teknisesti kehitetty Lempäälän teollisuusalueen energiayhteisö, jonka kaupallista käyttöönottoa ei vielä mahdollista sähkömarkkinalaki

Kolme energiayhteisömallia on tunnistettu Suomeen kiinteistön sisäinen, kiinteistörajat ylittävä sekä hajautettu.

– Ramboll, 2022. Solarctic hanke – Loppuraportti.

Smart City Energiatoimintamalli