Sähköntuotanto Lapissa on pohjautunut pitkään vesivoimaan, mistä johtuen Lapissa tuotetusta sähköstä yli 90 % saadaan uusiutuvista energian lähteistä. Perusvoimana Lapissa on vesivoimakapasiteettia 1280 MWe ja lämmön yhteistuotannon sähköntuottokapasiteettia 260 MWe. Näistä vesivoima on myös hyvä säätövoima ja lämmön yhteistuotannolla tuotettu sähkö on perusvoimaa tai kulutuspiikkien kattamiseen käytettävää varavoimaa. Lämmön yhteistuotannossa käytössä ovat pääasiassa uusiutuvia biopolttoaineita kuten metsäteollisuuden jätevedet ja puuhake, mutta myös fossiilisia lähteitä pääasiassa turvetta ja polttoöljyä käytetään.

Hiilineutraalit uusiutuvat sähköntuotantotavat tuuli- ja aurinkovoimalat ovat säästä ja vuodenajasta riippuvia sähköenergian tuotantomuotoja, joiden asennustehoista puhuttaessa tarkoitetaan nimenomaan huipputehoa. Asennettua tuulivoimakapasiteettia oli vuonna 2020 Lapissa 389 MWe ja aurinkosähkön pientuotannon asennettu nimellisteho oli vuonna 2020 5,46 MWe. Siirtoyhteydet Lapista ovat Ruotsiin 1500 MWe tuonnin ja 1100 MWe viennin osalta, Norjan siirtokapasiteetti on 100 MWe sekä suomen sisäinen siirtokapasiteetti pohjois-eteläsuuntaan 2800 MWe tuontiin ja 3200 MWe vientiin.

Lapin tehokapasiteetti ja tuotantoarvot

Lapin sähköntuotantokapasiteetti on 1934 MWe, josta aurinkovoiman osuus on vain 0,3%. Tulevan kapasiteetin kasvun kannalta lämpö ja vesivoimaa ei juuri enää lisätä Lapin alueella. Suurin kasvu tuotannossa on tulevat tuulivoimaprojektit, joita Lapissa on rakennusvaiheessa 151 MWe ja suunnitelmissa 1450 MWe.

Aurinkosähkön kasvu Lapissa

Aurinkosähkön asennusmäärät ovat Lapissa olleet viime vuosina nopeassa kasvussa. Tähän ovat vaikuttaneet saatavien tukien määrät ja aurinkosähkövoimaloiden komponenttien alentuneet hinnat. Energiaviraston sähkönsiirtoyhtiöiltä keräämän tiedon perusteella Lapin alueen aurinkosähkön pientuotannon nimellisteho on vuodesta 2016 vuoteen 2020 yli kymmen kertaistunut.