EkoPlan-hankkeen tavoitteena on syventää Lapin alueen yritysten ympäristötietoisuutta sekä tukea ekologisen ajattelun sisäistämistä ja siirtämistä toiminnoiksi tuotteistamisessa läpi koko arvoverkoston. Ekologisuus tehdään yrityksissä näkyväksi ja sitä kautta osaksi liiketoimintaa.

Hankkeen piloteissa toteutettu tieto jäsennellään tälle sivustolle vapaasti saataville eri toimijoiden työkaluksi sekä avoimeksi infopankiksi työkirjoineen. Tulosaineiston pohjalta voidaan hallita esimerkiksi yrityksen ympäristöohjelman laatimisen prosessi. Ohjelman toimenpiteillä pyritään vähentämään päästöjä ja pienentämään hiilijalanjälkeä.

Piloteissa muun muassa:

  • Hyödynnetään olosuhdetestausta yritysten tuotekehityksessä.
  • Sovelletaan hiilijalanjäljen laskentamalleja energiatehokkuuden määrittämisessä.
  • Demotaan uusimpia digitalisaation mahdollistamia työkaluja ja menetelmiä.

Ekokäytäntöjen tietoisuus ja näkyvyys lisää yritysten kilpailukykyä vahvistamalla ekoystävällisiä tuote- ja yritysbrändejä. Lisäksi se avaa mahdollisuuksia kansainvälistymiseen sekä toimimiseen laajemmissa verkostoissa ja ekosysteemeissä. Lapin imago puhtaana ja ympäristöystävällisenä alueena vahvistuu lappilaisten yritysten ympäristötoimien myötä.

Hankkeen avulla pyritään toteuttamaan EU:n ekologista suunnittelua koskevan työsuunnitelman 2016-2019 tavoitteita. Hankkeessa tuetaan komission uutta kiertotaloutta koskevaa aloitetta erilaisten tuotteiden ja materiaalien koko elinkaaren ja arvoketjun kattavien toimenpiteiden avulla.

Ecodesign-direktiiviä laajempi ympäristönäkökulma ohjaa muun muassa tuotesuunnittelua entistä tehokkaampaan resurssi- ja materiaalitehokkuuteen, sekä elinkaareen tekemällä tuotteesta kestävämmän, helpommin korjattavan, uudelleen käytettävän tai kierrätettävän. Hankkeen tuotoksena syntyvä EkoPlan-avoimen palvelinalustan tietopankki tulee palvelemaan yrityksiä ja muita toimijoita, huomioiden uudet digitaaliset ratkaisut.Lisätietoja hankkeesta

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.9.2018 – 31.8.2021

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 269 320 €, josta Lapin liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 201 990 €. Hankkeen päätoteuttajana toimii Lapin Ammattikorkeakoulu.

Hankkeen yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö: Mikko Vatanen, mikko.vatanen@lapinamk.fi

Projekti-insinööri: Heini Tuuliainen, heini.tuuliainen@lapinamk.fi