fbpx
0 of 12 lessons complete (0%)

2. Hae tuotekehityksellä kilpailuetua

2.2 Kilpailutilanne ja markkinavoimat

Tuotekehitystä tehtäessä on hyvä ymmärtää, miten kilpailu eri toimialoilla muodostuu. Uusien tuotteiden menestymiseen ja liiketoiminnan voitokkuuteen vaikuttavat useat eri tekijät. Näitä ovat esimerkiksi kilpailijat, asiakkaat, toimittajat, uudet tulijat ja vaihtoehtoiset tuotteet. Tässä osiossa pääset oppimaan, miten kilpailutilanteeseen liittyviä markkinavoimia tunnistetaan.

Palvelu- tai tuoteidean synnyttyä idean toteutuskelpoisuutta kannattaa tarkastella kriittisesti sekä tutustua tiedonhaun keinoin siihen, löytyykö toimialalta kilpailua. Palvelu- tai tuoteidean toimialan määrittäminen voi joissain tilanteissa olla haastavaa ja toimialan määrittämiseen auttaakin sen tunnistaminen, minkä potentiaalisen asiakkaan ongelman palvelu tai tuote ratkaisee. Toimialan määrittämisen jälkeen päästään kilpailutilanteen tarkasteluun, eli etsimään tietoa siitä löytyykö vastaavaan ongelmaan joko samankaltaista tai eri tavalla toteutettua ratkaisua. Kilpailutilannetta tarkastellessa on hyvä pyrkiä tunnistamaan kuinka paljon kilpailijoita on markkinoilla sekä kuinka samanlaisia tai erilaisia ne ovat keskenään. Toimialan toimijoiden palveluista tai tuotteista voi muun muassa löytyä laatu- ja hintaeroja tai brändiuskollisuutta lisääviä tekijöitä.

Toimialalla olemassa oleva kilpailutilanne määrittää sen, millainen neuvotteluvoima asiakkailla on. Mikäli kilpailua on paljon tai se on voimakasta, asiakas voi tehdä valintoja eri palveluiden tai tuotteiden välillä, joka aiheuttaa painetta sekä ratkaisun hintaan että ominaisuuksiin. On myös hyvä tunnistaa mikä on tuotteen tai palvelun potentiaalinen asiakasmäärä, asiakastilausten koko sekä niiden esiintymistiheys.

Tuotteen tai palvelun tuottamisessa on aina toimittajaverkosto, jossa toimittajien neuvotteluvoimaan vaikuttaa keskenään kilpailevien toimittajien määrä ja koko, sekä toimittajien palvelu- tai tuotevalikoiman ainutlaatuisuus.

Olemassa olevan kilpailutilanteen lisäksi kannattaa hahmottaa potentiaalisten tulevien kilpailijoiden, eli uusien tulijoiden uhka. Uusien tulijoiden uhkaa voi määrittää tarkastelemalla alalle tulon vaikeutta tai helppoutta, johon vaikuttaa muun muassa vaadittava pääoma, vaadittava kokemus, alalle tulon esteet ja hidasteet kuten vaadittavat sertifikaatit ja lain mukaiset vaatimukset. Lisäksi kannattaa tarkastella sitä, miten helppo tai vaikea jakelukanaviin on päästä tai onko potentiaalisilla asiakkailla mahdollisesti brändisuskollisuutta, joka rajoittaa kiinnostusta tulla toimijaksi alalle.

Toimialan tarkastelussa kannattaa kiinnittää huomio myös vaihtoehtoisiin tuotteisiin tai palveluihin ja tarkastella niitä, koska ne voivat ratkaista saman ongelman tai tarpeen. Näiden tarkasteluiden lopputuloksia kannattaa analysoida kokonaisuutena ja siten tunnistaa tekijät, joilla voi erottautua markkinassa ja saavuttaa kilpailuetua.

Katso Porterin viiteen voimaan liittyvä video ja vastaa tämän jälkeen monivalintakysymyksiin, joihin on yksi oikea vastausvaihtoehto.


Klikkaa “Take Quiz” ja vastaa monivalintakysymyksiin, joihin on yksi oikea vastausvaihtoehto!

Muista katsoa video alusta loppuun, niin pääset etenemään.