Rakennusfysiikka

Rakennusfysiikan merkitys rakentamisessa kasvaa jatkuvasti. Suurin osa rakennuksissa ja rakenteissa ilmenneistä vioista liittyy lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan. Rakennusten sekä rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan liittyvää rakennusfysiikkaa tarvitaan erityisesti rakentamisen ja korjaamisen suunnitteluvaiheessa.

Lämmön osalta suunnittelun tehtävät liittyvät rakenteiden ja materiaalien säilyvyyteen, energiatehokkuuteen ja loppukäyttäjien kokemaan lämpöviihtyvyyteen. Kosteuden osalta tavoitteena on varmistaa rakenteiden kuivumiskyky, rajoittaa kosteuden tunkeutuminen rakenteisiin ja parantaa asunnon kosteusviihtyvyyttä.

Kaiken edellä mainitun tavoitteena on luoda ympäristö, jossa käyttäjät kokevat kosteus- ja lämpöolot tarkoituksenmukaisiksi. Rakenteiden ei tule rasittua ja energiankulutuksen tulee olla pieni. Kosteus- ja lämpöolosuhteet ovat olennainen osa sisäilman laatua, jota oikeilla ratkaisuilla voidaan parantaa.

Meiltä saat apua muun muassa rakennusfysikaalisiin simulaatioihin sekä mittauksiin kohteessa ja laboratoriossa.

Elinkaariarvioinnit

Modernit rakennushankkeet huomioivat kestävän kehittämisen laajasti ja eri näkökulmista. Kestävien käytäntöjen edistäminen perustuu rakennusten elinkaaripohjaisiin ympäristövaikutusten arviointeihin, yhteisesti sovituilla menetelmillä. 

Rakennusten ekologisen kestävyyden arvioinnissa kiinnitetään huomiota rakennuksen koko elinkaareen. Arvioinnin avulla saadaan tietoa luonnonvarojen kulutuksesta ja rakennuksen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Suunnitteluvaiheessa tehtävien arviointien avulla voidaan muun muassa vertailla eri vaihtoehtojen ympäristötehokkuutta ja ohjata siten suunnittelua hankkeen tavoitteiden mukaiseksi. 

Hyödyntämällä elinkaariarviointeja päätöksenteon apuna, voidaan kiinnittää huomiota rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen ja negatiivisten ympäristövaikutusten pienentämiseen. Arviointikäytännöistä erityisesti elinkaaren hiilijalanjäljen laskenta nousee jatkossa tärkeäksi ohjauskeinoksi, koska rakennusmääräykset tulevat edellyttämään sitä vuoteen 2025 mennessä.

Meiltä saat apua kestävästi toteutettujen rakennushankkeiden ohjaukseen sekä arviointiin. Arviointien työkaluina voidaan käyttää ISO 14040-standardisarjaan perustuvia elinkaariarviointeja.

Lisäksi hankkeen lähtökohdista ja tavoitteista riippuen ohjaustoimintaa voidaan edistää myös rakennushankkeiden ympäristöluokitusjärjestelmien mukaisesti.

Rakennusten tietomallinnus

Tietomallinnuksella tarkoitetaan rakennusprosessien ja rakennusten elinkaaren tietojen kokonaisuuden viemistä digitaaliseen muotoon. Tietomallinnuksen ajatuksena on koota kaikki tietosisältö samaan malliin, joita hankkeen suunnittelu- ja toteutusketju voi hyödyntää aina ylläpitoon saakka. Tietomallien suuri tietosisältö mahdollistaa erilaisten tarkasteluiden, analyysien ja simulointien teon. Se toimiikin apuna rakennusprosessien visualisoinnissa ja vaihtoehtojen vertailussa.

Tietomallintaminen antaa mahdollisuuden kokeilla ja vertailla vaihtoehtoisia ratkaisuja ennen rakentamista aloitusta. Rakentamisen aikana tietomallien hyötynä on muun muassa aikataulutuksen sekä arvioiden ja riskianalyysien parantuminen, yhteistyön lisääntyminen prosesseissa ja parempi rakennuksen elinkaaren aikainen tiedonhallinta. 

Meidän kauttamme saat rakennusten VR-demot sekä rakennusten tietomallit, joita voidaan hyödyntää erilaisten simulointien ja analyysien teossa.

Ekosuunnittelu

Ympäristöystävällisellä tuotesuunnittelulla pyritään vähentämään tuotteen ympäristövaikutuksia sen koko elinkaaren ajan. Ekosuunnittelussa tavoitteena on ympäristönäkökohtien ja elinkaariajattelun integrointi tuotteiden suunnitteluvaiheessa. Muun muassa energia- ja materiaalitehokkuus, kiertotalous, kestävyys sekä korjattavuus ovat asioita, jotka vähentävät tuotteen ympäristövaikutuksia.

Ekosuunnittelun saralla me voimme arvioida tuotteen ekologista profiilia, sekä osallistua tuotteen vaatimustenmukaisuuteen liittyviin testauksiin, erityisesti olosuhdetestauksiin.